ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2554 กำหนดการจําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

Read Full Article

รายชื่อนักศึกษาวิชา Improvisation Seminar และ เรื่องการลงทะเบียน

สำหรับนักศึกษาภาควิชาดนตรีเชิงพานิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่ลงเรียนวิชา Improvisation Seminar กับผมและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าวงดนตรีประจำภาควิชาดนตรีเชิงพานิชย์ในภาคการศึกษานี้

Read Full Article