Welcome Michael Zager at Silpakorn University

เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาดนตรีเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโอกาสได้ต้อนรับอาจารย์ Michael Zager ตามโครงการสนับสนุนบุคลากรทางด้านการศึกษาของทุน Fulbright ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ในการแนะนำประวัติที่น่ารู้เกี่ยวกับอาจารย์ Michael Zager ให้ได้ทราบพอสังเขป

Read Full Article