Today’s Jury!

สำหรับนักเรียนเอกดนตรีทุกคน ทุกสิ้นเทอมจะมีการสอบ performance skill หรือที่เรียกกันว่า jury ซึ่งคือการเล่นเพลงที่เตรียมไว้ต่อหน้าอาจารย์ทุกคนที่สอนเครื่องดนตรีนั้นๆ เป็นเหมือนการสอบ Final ที่สรุปว่าเทอมๆหนึ่ง นักเรียนได้มีพัฒนาการอะไรขึ้นมาบ้าง

Read Full Article