งานวิจัยทางศิลปะ

การวิจัยเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยอาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและสามารถอธิบายผลงานในทางวิชาการได้

Read Full Article