คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดนตรีฤดูร้อน “เรียนดนตรีวิธีศิลปากร”
7th Silpakorn Summer Music School (SSMS)
และ SSMS Composition Competition

วันที่ 1 – 10 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

การแข่งขัน 7th SSMS COMPOSITION COMPETITION (การประกวดบทประพันธ์ดนตรี)

1. คุณสมบัติ เยาวชนสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี

2. ผลงาน

2.1 ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีประเภท Orchestral Music ในรูปแบบของScore สำหรับเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้ Instrumentation รูปแบบเดียวกันกับ Mahler’s Symphony No.1 และ Voice (Single line) จากพุทธวจนะใน ธรรมบท แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก (The Buddha’s Words in The Dhammapada. A Translation by Sathienpong Wannapok)

2.2 ความยาวของผลงานอยู่ในเวลา 5 นาที

2.3 เป็นผลงานประพันธ์ดนตรีที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

2.4 การตัดสินการประกวดรอบ 3 คนสุดท้าย จะจัดในรูปแบบของ Reading Session โดยวง SSMS Orchestra

3. วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน

3.1 ส่งผลงานในรูปของ Score โดยไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ลงบนผลงานจำนวน 3ชุด

3.2 ส่งผลงานพร้อมแบบฟอร์มกำกับผลงาน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3.3 แนบรูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.4 ส่งผลงานได้ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ภายในเวลา 17.00 น.ที่คุณมลฤดี มีอิสสระ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 60/9 – 60/10 ซ.บรมราชชนนี 41 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02.880.8660

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน

4.2 ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น

4.3 ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมยกค่าลิขสิทธิ์ในการบันทึกเสียงครั้งแรกให้แก่คณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถใช้สิทธิทำซ้ำหรือตัดต่อ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้

4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

**หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระเงินสนับสนุนกิจกรรมของ SSMS จำนวน 7,500 บาท

5. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ anothaisu@gmail.com

Download: http://www.music.su.ac.th/news/ssms/7/html/ssms7.html

กำหนดการ

Guest Conductor: Hikotaro Yazaki

Repertoire:

New composition (by the winner of 7th SSMS Composition Competition)

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Concerto in A major, K.488 (Soloist: the winner of 7thSSMS Piano Concerto Competition)

Gustav Mahler

Symphony No.1 in D major (TITAN)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 15 พฤศจิกายน 2553 – 28 มกราคม 2554

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

Orchestra, Piano และ Voice                                             30 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

7th SSMS Composition Competition                              1 มีนาคม 2554

ประกาศผลการคัดเลือก

Orchestra, Piano และVoice                                              31 มกราคม 2554

7th SSMS Composition Competition                              4 มีนาคม 2554

ชำระค่าบำรุงรักษาเครื่องดนตรี และวัสดุฝึก 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2554

7thSSMS Piano Competition

รอบแรก                                                                                  5 – 6 เมษายน 2554

รอบสุดท้าย                                                                            7 เมษายน 2554

Chamber Music Concert 6 เมษายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

Orchestra Concert 9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

10 เมษายน 2554 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องชำระเงินสนับสนุนค่าบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ค่าขนย้าย และค่าวัสดุฝึก

สำหรับ Orchestra และ Composition จำนวน 7,500 บาท สำหรับ Piano จำนวน 10,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02.424.5505 และ 02.880.8660