ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3)

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3) จำนวน 61 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาการแสดงดนตรี)

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล เครื่องมือ หมายเหตุ
1 นายนวพล อินทรสมบูรณ์ Percussion
2 นายประทีป นพกิจ Bassoon ทุน 15,000 บาท
3 นายโจเซฟ วงศ์พิเชฐชัย Piano
4 นายกัมปนาท จันธิมา Clarinet
5 นายกษาปฌ์ วงษ์กราน Trumpet
6 นายธรรมภณ พระเทพ Trombone
7 นายชัยกิตติ ศรีรักษา Trumpet
8 นางสาวน้ำฝน บุญปัญญารักษ์ Violin
9 นายสุทิวัส โยริยะ Trumpet
10 นายภูมิใจ พลเพ็ชร Flute
11 นางสาวพรรณิภา แก้วกาฬ Percussion

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรีแจ๊ส)

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล เครื่องมือ
1 นายจักรินทร์ วีรวรรณ Drumset
2 นายเจตริน อุดมพรพฤฒิ Piano
3 นายธนเดช ชูเทศะ Drumset
4 นายวรากร จิรรัตนโสภา Vocal
5 นายกรพัฒน์ ศรีสืบสาย Electric Guitar
6 นางสาวภสมน ถนอมทรัพย์ Vocal
7 นายศรัณย์ ตั้งวงศ์ศุภางค์ Alto Saxophone
8 นายกรกฏ อนุชาชาติ Drumset
9 นายทีปกร ขำพิมพ์ Electric Bass
10 นายชัยพร เขียวสุย Electric Guitar
11 นายอธิพงษ์ หวานเหลือ Drumset
12 นายกฤษณะพงศ์ นิธิตรีรัตน์ Drumset
13 นายณัชพล เชิดชูชาติ Electric Bass
14 นางสาวสรัญธร ทวีรัตน์ Vocal
15 นายไตรภพ ศักดิกร Drumset
16 นางสาวธิดานันท์ สุขมิสา Drumset
17 นางสาวศิวาริ รัชเวทย์ Vocal
18 นายนิติรุจน์ ตั้งก่อสกุล Vocal
19 นายศิริลาภ นทีประสิทธิพร Electric Guitar
20 นายพีร์ เรืองกิจวิทยา Electric Bass
21 นายอภิวิชช์ บุญงอก Drumset
22 นายชนิสร เทียนชัยเกิดศิลป์ Drumset
23 นายธาวิต เลิศจิตเจริญบุญ Drumset
24 นายธนวัฏ พุ่มจันทร์ Electric Guitar
25 นายจิรวัฒน์ แหล่ทองคำ Electric Bass
26 นางสาวชุติมา วรรณประภา Vocal

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์)

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นายก้าวหน้า เหมือนทอง
2 นางสาวกำไลทิพย์ อรรถพร
3 นายนครินทร์ สวัสดิ์ธนพิพัฒน์
4 นางสาวศษิวิมล ศรีไทย
5 นายณัฐนัย เพิ่มธัญกิจกุล
6 นายอภิภู เวฬุวันวัฒนา
7 นายศตวุฒิ ปิ่นทอง
8 นายภูมิวัฒน์ พวงสมบัติ
9 นายปฏิเวช ไพบูลย์ถาวรยิ่ง
10 นายกรกฏ สุวรรณฤทธิ์
11 นายปรัชญ์ เหลาแก้ว
12 นายฉัตรณรงค์ จิตต์สันติสุข
13 นายพีรัช พุทธานุ
14 นายภัทรวุฒิ พุ่มไพจิตร
15 นางสาวธันวาภา วงค์ชัย
16 นางสาวมกราภา วงค์ชัย
17 นายนิธิพัทธ์ บุตรดา
18 นายสัณหเจต สินเทพดล
19 นายสหภพ นุ้ยเทศ
20 นายวชิรุณ ซาระภู
21 นายสิรภพ ทองเทศ
22 นายอิทธิพัทธ์ แก้ลนิล
23 นายวิชญ์พล บัวหมื่นชล
24 นายชวิน วงศ์กุลพัทธ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแสดงดนตรีและหลักสูตรดนตรีแจ๊ส 63,500 บาท หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ 68,500 บาท ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1 ในวัน-เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อาจารย์ธนาทร เจียรกุล

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแสดงดนตรีและหลักสูตรดนตรีแจ๊ส 60,000 บาท หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ 65,000 บาท

2.ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเงินสดที่คณะดุริยางคศาสตร์ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา บางขุนนนท์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “รายได้ดุริยางคศาสตร์ 2” เลขที่บัญชี 058-1-36613-1 (กรุณาส่ง Fax เอกสาร การโอนเงินมาที่ 02-4245-618)