โครงการประกวดเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย “เพลงลูกทุ่ง”

เพลงที่ใช้ในการประกวดเรียบเรียงเสียงประสาน “เพลงลูกทุ่ง” ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read Full Article

งานวิจัยทางศิลปะ

การวิจัยเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยอาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและสามารถอธิบายผลงานในทางวิชาการได้

Read Full Article

อบรมการสอนเปียโนเบื้องต้นโดยใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic

อบรมหลักสูตร ABPL หัวข้อ “How to Effectively Use Alfred’s Basic Method Book to Teach Basic Piano” — การใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic สำหรับการสอนเปียโนเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอาจารย์สอนดนตรีและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

Read Full Article

7th Silpakorn Summer Music School (SSMS) และ SSMS Composition Competition

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดนตรีฤดูร้อน “เรียนดนตรีวิธีศิลปากร” 7th Silpakorn Summer Music School (SSMS) และ SSMS Composition Competition

Read Full Article