How to Effectively Use Alfred’s Basic Method Book to Teach Basic Piano

สถาบันจินตการดนตรีจัดอบรมหลักสูตร ABPL หัวข้อ “How to Effectively Use Alfred’s Basic Method Book to Teach Basic Piano” — การใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic สำหรับการสอนเปียโนเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอาจารย์สอนดนตรีและบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ Alfred’s Basic ซึ่งเป็นหนังสือในกลุ่มของ ABPL (Alfred’s Basic Piano Library) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

การอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม (Level 1A-3) และวันที่ 15 มิถุนายน (L…evel 4-6) เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องคีตนิทรรศ สถาบันจินตการดนตรี ชั้น 10 อาคารชิดลมทาวเวอร์ โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์อัจฉรียา ฟูเกียรติ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้านการเรียนการสอนและการอบรมบุคลากร ในการใช้ หลักสูตร ABPL เป็นอย่างดี

การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด!! รับผู้เข้าอมรมจำนวนจำกัด 40 ที่ (มีเอกสารประกอบการอบรมและของว่างจัดเตรียมไว้ให้)

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายหนังสือในกลุ่มของ ABPL (Alfred’s Basic Piano Library) ในราคาพิเศษอีกด้วย!!

ท่านผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่ม เติม หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่

คุณกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
สถาบันจินตการดนตรี
โทร. 0-2254-3761-3
ในวันเวลาทำการ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 9.30–18.30 น.

หมายเหตุ:
ในวันที่มีการอบรม หากเป็นไปได้รบกวนทุกท่านที่เข้าอบรมเอาหนังสือเรียนเล่ม Lesson Level 1A, 1B, 2, 3 มาส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการอบรมด้วย

กำหนดการ

เวลา 12.00 – 13.00 น.
-ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 14.30 น.
– อาจารย์คเณศ พักตระเกษตริน ผู้อำนวยการสถาบันจินตการดนตรี กล่าวต้อนรับ
– แนะนำการใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic สำหรับการเรียนการสอนวิชาเปียโน
(ใช้หนังสืออย่างไรให้ได้ผล) โดยอาจารย์อัจฉรียา ฟูเกียรติ
– แนะนำวิธีการใช้ชุดหนังสือระดับ 1A ถึง 1B และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ

เวลา 14.30 – 14.45 น.
– พักเบรค 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00 น.
– แนะนำวิธีการใช้ชุดหนังสือระดับ 2 ถึง 3 และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ
– แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมควบคู่กับการใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic
– เทคนิคในการสอนเปียโน เทคนิคการจูงใจ การควบคุมชั้นเรียน เทคนิคในการสอนเด็กในแต่ละช่วงวัย
– Q & A

เวลาและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ 30 มีนาคม พศ. 2554

1:00pm – 4:00pm

ณ ห้องคีตนิทรรศ สถาบันจินตการดนตรี ชั้น 10 อาคารชิดลมทาวเวอร์

ที่มา: การอบรมการสอนเปียโนเบื้องต้นโดยใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic