ดนตรีในยุค Thailand 4.0

ดนตรีในยุค Thailand 4.0 การผลิตงานดนตรีและการเข้าถึงงานดนตรีในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากสมัยก่อน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผลิตงานดนตรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่ง ผลต่อกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกและมีอิสระในการสร้างสรรค์งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังมีขนาดที่เล็กลงทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีอิสระมากขึ้นในด้านการเลือกสถานที่สำหรับทำการบันทึกเสียง ปัจจุบันการบันทึกเสียงเพื่อผลิตงานดนตรีสามารถแบ่งหน้าที่ของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ได้ตามรูปที่แสดง โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถสื่อสารกันได้ผ่านสัญญาณ MIDI โดยเครื่องดนตรีเช่น midi keyboard ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ midi ให้คอมพิวเตอร์เก็บไว้และส่งสัญญาณไปเรียกเสียงที่เก็บไว้ในคลังเสียง (Sound Bank) มาบรรเลงกลับให้เราได้ยิน…

Read Full Article