เลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในปัจจุบัน ทำให้แต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพร้อมในการบริหารจัดการภายในที่แตกต่างกัน  โดยมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเลื่อนวันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นรายคณะวิชา ตามพื้นที่การศึกษา ดังนี้

๑. คณะวิชาที่อยู่ในพื้นที่การศึกษา เขตตลิ่งชัน และเขตบางรัก กรุงเทพฯ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กำหนดวันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้แก่

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • วิทยาลัยนานาชาติ

๒. คณะวิชาที่อยู่ในพื้นที่การศึกษา วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดวันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้แก่

 

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโบราณคดี
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓. สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน